Co jaki czas powinien być wykonywany przegląd budowlany?

Każdy budynek, który jest użytkowany przez ludzi, musi być w jak najlepszym stanie. Nieruchomości muszą być odpowiednio zadbane i sprawne. W tym celu przeprowadzane są regularne przeglądy. Pozwalają one na określenie stanu, w jakim aktualnie znajduje się budynek. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w instalacji lub w otoczeniu budynku, podejmowane są specjalne kroki, które mają na celu naprawienie wszystkich błędów. Obecnie, przeglądy podzielone są na pięcioletnie, coroczne oraz takie, których dokonuje się 2 razy do roku. Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest również dokonywanie przeglądu budynku w przypadku, gdy jego część uległa awarii na skutek warunków atmosferycznych lub celowych działań ludzkich. Ustawodawcy poniższych obowiązków przewidzieli także kary dla tych, którzy nie przestrzegają przepisów prawnych. Każdy budynek, który zamieszkują ludzie (lub taki, który jest użytkowany – np. powierzchnie biurowe), powinien być regularnie sprawdzany. Służy to przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców i/lub użytkowników danej nieruchomości. Tak więc wszelkie instalacje, stan techniczny i wizualny budynku, podlegają nadzorowi. Przeglądy muszą odbywać się regularnie, zgodnie z wymaganiami ustaw.

Przeglądy coroczne

Istnieje kilka rodzajów przeglądów, których należy dokonywać w wyznaczonym czasie. Właściciel każdego budynku jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli raz na dwanaście miesięcy. Istotnym jest fakt, że kontrola musi zostać przeprowadzona raz na rok. Oznacza to, iż raz na 365 dni musi zostać wykonany rzetelny przegląd. Kontrola taka dotyczy ogólnego stanu budynku. Polega ona na dokonaniu przeglądu wszystkich elementów budynku oraz instalacji. Najistotniejsze jest, by sprawdzić dokładnie te rodzaje instalacji, które są narażone na działanie warunków atmosferycznych. Podczas corocznej kontroli sprawdza się także wszelkie urządzenia, które służą ochronie środowiska. Dodatkowo, kontroli podlegają instalacje gazowe, przewody wentylacyjne i kominowe.
Do corocznego przeglądu budowlanego zaliczają się również wszystkie elementy zewnętrzne budynku. Są to filary, balustrady, balkony i gzymsy. Trzeba również sprawdzić wszystkie elementy, które są przymocowane do budynku i dachu. Kontrola ta tyczy się również instalacji grzewczej i wody użytkowej.

przeglądy okresowe budynków

Przeglądy pięcioletnie

Należy również przeprowadzać kontrolę raz na pięć lat – dotyczy ona stanu technicznego budynku. elementy, jakie powinny być sprawdzone podczas tego typu kontroli, to między innymi:

  • użyteczność budynku,
  • jego wygląd i estetyka,
  • wygląd otoczenia.

Dodatkowo, kontrola, która przeprowadzana jest raz na pięć lat, wymaga przeglądu piorunochronu i instalacji elektrycznej. Elementy, które są sprawdzane podczas kontroli, to między innymi sprzęt, zabezpieczenia, ochrona przed porażeniem oraz stan uziemienia przewodów izolacyjnych.

Przeglądy dokonywane 2 razy do roku

Wiele jest obowiązków, które dotyczą właścicieli niektórych nieruchomości. Przegląd, który powinien być przeprowadzany 2 razy do roku, obejmuje te budynki, których obszar wnosi ponad 2000 m2. Budynki te muszą być kontrolowane w ścisłym terminie – do 31 maja oraz do 31 listopada. Osoba, która jest odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli, ma obowiązek powiadomić o tym odpowiedni organ.

Poza tym, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli każdorazowo, po incydentach takich jak pożary, wyładowania atmosferyczne, powodzie i inne. W przypadku, gdy nastąpiło wydarzenie zagrażające budynkowi i jego mieszkańcom, konieczne jest skontrolowanie jego stanu. Warto dodać, że o przeprowadzaniu takich kontroli decyduje właściciel danego budynku lub jego zarządca. Główną decyzję o konieczności przeprowadzenia przeglądu podejmuje organ nadzoru budowlanego.