Monitoring wizyjny jest coraz częściej stosowany w przestrzeni publicznej, szkołach, firmach, ale także w domach jednorodzinnych. Jest to bardzo dobra metoda na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na danym obszarze.

Należy jednak pamiętać, że monitoring rejestruje obraz a tym samym wizerunek osób znajdujących się w danej chwili na monitorowanym obszarze. Rejestrując wizerunek, czy inne informacje na temat osób, rejestrujemy ich dane osobowe, które są chronione przez prawo.

Dlatego osoby przebywające w obszarze działania monitoringu powinny być poinformowane o tym we właściwy sposób, a nagranie zawierające ich dane osobowe powinno być odpowiednio przechowywane i zabezpieczone, tak aby nie dostało się w niepowołane ręce. Jest to bardzo ważne, a regulują to przepisy zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w RODO.

Kogo i jak informować o monitoringu?

Według obowiązującego prawa osoba zarządzająca monitoringiem na danym terenie powinna poinformować osoby znajdujące się w obszarze monitoringu o tym fakcie oraz o obszarze, jaki obejmuje monitoring. Nie inaczej jest w przypadku pracodawców, którzy stosują monitoring w miejscu pracy. Powinni oni poinformować swoich pracowników o tym, że monitoring działa w danym miejscu.

Według przepisów wynikających z art. 13 RODO pracodawca powinien zawrzeć w informacjach o monitoringu swoją nazwę, adres, obszar oraz cel monitorowania, ewentualnych odbiorców danych, czy też okres przetwarzania danych, co ma to szczególnie ważne znaczenie w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń w związku z monitoringiem.

W przypadku stosowani monitoringu w miejscu pracy wszyscy pracownicy powinni mieć tego świadomość. Pracodawca powinien widocznie i czytelnie oznaczyć miejsca w firmie, które objęte są systemem monitoringu wizyjnego, przy pomocy odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych.

Musi on o to zadbać nie później niż jeden dzień przed uruchomieniem monitoringu. Odpowiednie poinformowanie pracowników czy też innych ludzi znajdujących się na obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, jest bardzo ważne, ponieważ w sytuacji, gdy osobę zarejestrowaną na nagraniu można zidentyfikować, nagranie to jest traktowane jako nośnik zawierający dane osobowe tej osoby i podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

wizyjny monitoring

Oznaczenia informujące o monitoringu na danym obszarze najczęściej występują w formie tablicy informacyjnej zawierającej najważniejsze informacje na temat monitoringu oraz osoby lub instytucji, która jest właścicielem monitoringu i odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zawartych na nagraniach. Tablice informacyjne powinny być umieszczone na stałe w widocznych i dostępnych dla każdego miejscach, jak najbliżej miejsc objętych monitoringiem. Ich wymiary oraz wielkość tekstu muszą być dobrane odpowiednio do miejsca, w którym się znajdują tak, aby były czytelne i dobrze widoczne.

Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie znaków w formie piktogramów, które informują, że w niedalekiej odległości znajduje się obszar monitorowany. To rozwiązanie natomiast nie zastępuje tablic informacyjnych i może być stosowane jedynie jako dodatek do nich. Stosując piktogramy, informacje na tablicach mogą zawierać jedynie informacje na temat celu i obszaru monitoringu oraz osobie lub instytucji zarządzającej tym monitoringiem.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy pracownik żąda od pracodawcy udostępnienia nagrania z monitoringu, na którym został on zarejestrowany, pracodawca powinien wziąć pod uwagę to żądanie. Na podstawie art. 15 ust. 1 RODO, administrator ma obowiązek udostępnić osobie informacje związane z przetwarzaniem jej danych osobowych takie jak:

  • cel przetwarzania,
  • kategoria danych osobowych,
  • kategoria odbiorcy lub odbiorców, którym te dane osobowe zastały lub zostaną ujawnione,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych,
  • inne informacje wskazane w przywołanym przepisie.

Zgodnie z tym zapisem RODO, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator w takiej sytuacji dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, czyli tym przypadku kopię nagrania z monitoringu wizyjnego. Przed wydaniem nagrania bardzo ważne jest, aby administrator przeprowadził dokładną weryfikację tożsamości danej osoby tak, aby mieć pewność, że nie wydaje danych osobowych osobie nieupoważnionej do ich posiadania.

Comments are closed.

Post Navigation